Obec v Prosinci 2020

30.12.2020 - Autor

              BYLA ZKOLAUDOVÁNA ULICE ZAHRADNÍ, KDE BYLA DOPLNĚNA JEDNA LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A PROBĚHLA ÚPRAVA KONTEJNEROVÉHO STÁNÍ...

Zjistit více
Jak jste spokojeni s fungováním MŠ Jíloviště v pátém roce jejího fungování ?

3.10.2020 - Autor

            Jak jste spokojeni s fungováním MŠ Jíloviště v pátém roce jejího fungování ? 5 (64%, Hlasů: 75 ) 1 (22%, Hlasů: 26 ) 4 (12%, Hlasů: 14 ) 2...

Zjistit více
[PKR-KUSK] Částka Sbírky zákonů č. 09/2021

20.01.2021 - Autor

16. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 17. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření    Sbírka 009...

Zjistit více
Zvonice 6/2020

17.12.2020 - Autor

Prosinec naleje a leden zavěje. Studený prosinec – blízké jaro. Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.         Slovo starosty Varhany sv. Víta...

Zjistit více

Jíloviště - aktuálně

[PKR-KUSK] Částka Sbírky zákonů č. 09/2021

[PKR-KUSK] Částka Sbírky zákonů č. 09/2021

20.01.2021

16. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
17. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 

 Sbírka 009 2021

[PKR-KUSK] Přijatá usnesení vlády dne 18. ledna 2021, přijetí krizových opatření

[PKR-KUSK] Přijatá usnesení vlády dne 18. ledna 2021, přijetí krizových opatření

20.01.2021

 •  Usnesení vlády č. 53 – Vláda souhlasila s drobnou úpravou dosud platných pravidel, která začnou platit od 19. ledna. Nejdůležitější změnou je otevření maloobchodních prodejen papírnictví, dětského oblečení a dětské obuvi. Stále platí přísná opatření, která vláda zavedla po Vánocích. Nicméně od 19. ledna mohou fungovat papírnictví či obchody s dětským oblečením a obuví. Nadále platí zákaz nočního vycházení od 21 do 5 hodin. Vedle restaurací či kaváren musí mít zavřeno i obchody, které neprodávají základní sortiment, stejně tak služby.

 

 •  Usnesení vlády č. 54 – Umožní také profesní vzdělávání a získávání zvláštní odborné způsobilosti u vybraných profesí. Schválila také opatření, které umožní nahradit dočasně vstupní lékařskou prohlídku a prokázání vlastnictví zdravotního průkazu při vstupu do zaměstnání čestným prohlášením.

Poplatkové povinnosti v roce 2021

Poplatkové povinnosti v roce 2021

19.01.2021

Poplatkové povinnosti 2021

[PKR-KUSK] informace k realizaci práva petičního

[PKR-KUSK] informace k realizaci práva petičního

18.01.2021

Stanovisko odboru bezpečnostní politiky k realizaci petičního práva v provozovnách uzavřených dle krizových opatření vlády

Odbor bezpečnostní politiky (OBP) vypracoval následující stanovisko k řešení situací, kdy je v provozovně, na níž se vztahují zákazy či omezení činností v souladu s aktuálně platným krizovým opatřením, umístěna petice podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Petiční právo je jedním ze základních lidských práv zakotvených v čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zároveň je tímto právem realizována svoboda projevu podle čl. 17 Listiny. Jakékoli zásahy do těchto svobod lze realizovat jen na základě přiměřených důvodů, které Listina nebo zákon předjímá. Krizová opatření je potřeba vykládat v tomto směru proporcionálně při šetření podstaty a smyslu ústavou zaručeného práva. V současné době není petiční právo krizovými opatřeními vlády jakkoli regulováno.

 

 stanovisko

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

17.01.2021

o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny
Z 2600/00
ze skupiny celoměstsky významných změn vlny I
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(MČ Praha 3, Praha 9, Praha 10; lokalita Nákladové nádraží Žižkov a areál Vackov, a.s;
vymístění železniční dopravy a začlenění území do městské struktury, VPS)
a
o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hl. m. Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, informuje o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2600/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu uvedené změny.

 

 oznámení

Rozhodnutí

Rozhodnutí

15.01.2021

Ministerstvo zemědělství jako příslušný ústřední vodoprávní úřad podle ustanoveni§ 108 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením§ 15 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízeni ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který je odvolacím správním orgánem podle ustanoveni§ 89 odst. 1 a§ 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanoveni § 92a písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, 
rozhodlo

o odvolání účastníků řízení:

 1. města Kralupy nad Vltavou, IČ: 00236977, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupeného starostou Petrem Holečkem, ze dne 14.7.2015
 2. města Veltrusy, IČ: 00237272, Palackého 9, 277 46 Veltrusy, zastoupeného starostou Mgr. Filipem Volákem, ze dne 14.7.2015
 3. obce Hostin u Vojkovic, IČ: 00662291, Hostín u Vojkovic 80, 277 44 Vojkovice, zastoupené starostou Lubošem Líbalem, ze dne 14.7.2015
 4. obce Chvatěruby, IČ: 00236870, Chvatěruby 230, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupené starostkou Lindou Kejmarovou, ze dne 14.7.2015
 5. obce Nelahozeves, IČ: 00237094, Školní 3, 277 51 Nelahozeves, zastoupené starostou Ing. Josefem Kerblem, ze dne 14.7.2015
 6. obce Nová Ves, IČ: 00237132, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves, zastoupené starostou Martinem Exnerem, ze dne 14.7.2015
 7. obce Vojkovice, IČ: 00237299, Vojkovice 137, 277 44 Vojkovice, zastoupené starostkou Janou Koberovou, ze dne 15.7.2015
 8. obce Zlončice, IČ: 00510572, Zlončice 40, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupené starostou Jiřím Loučkem, ze dne 16.7.2015
 9. města Mělník, IČ: 00237051, nám. Míru 1, 276 01 Mělník, zastoupeného starostou MVDr. Ctiradem Mikešem, ze dne 14.7.2015
 10. obce Kly, IČ: 00236918, Záboří 375, 277 41 Kly, zastoupené starostkou Ivetou Fišerovou, ze dne 14.7.2015
 11. obce Tuhaň, IČ: 00662178, Tuhaň 91, 277 41 Tuhaň, zastoupené starostkou Marcelou Čechovou, ze dne 14.7.2015
 12. obce Dolní Beřkovice, IČ: 00236799, Klášterní 110, 277 01 Dolní Beřkovice, zastoupené starostou Miroslavem Hrdým, ze dne 14.7.201

proti rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, čj. 046058/2015/KUSK ze dne 29.6.2015, kterým byl podle ustanovení§ 115 odst. 17 vodního zákona schválen „Manipulační řád vodního díla Orlík na významném vodním toku Vltava v ř. km 144,650″, podle ustanoveni§ 90 odst. 5 správního řádu,
takto:

podaná odvolání zamítá a rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru  životního prostředí a zemědělství, čj. 046058/2015/KUSK ze dne 29.6.2015
potvrzuje.

Účastnici řízeni 27 odst. 1 správního řádu:
Povodí Vltavy, státní podnik, I : 70889953, Holečkova 8, 150 24 Praha 5

 rozhodnutí

[PKR-KUSK] Informační leták hejtmanky k očkování seniorů

[PKR-KUSK] Informační leták hejtmanky k očkování seniorů

14.01.2021

Rozhodnutí – stavební povolení

Rozhodnutí – stavební povolení

13.01.2021

s t a v e b ní povolení na stavbu:
rekonstrukce ulic Lomená a Souběžná, Jíloviště
(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 155/1 O, 155/22, 155/31, 155/40, 221/7, 222/2, 222/8,
222/1 O, 222/13, 437/2, 442/2 v katastrálním území Jíloviště.

 

 rozhodnutí

Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu změny č.3 územního plánu Černošice

Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu změny č.3 územního plánu Černošice

13.01.2021

Městský úřad Černošice, odbor územního plánování jako pořizovatel příslušný podle§ 6 odst. 1 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), podle 55b ve spojení s § 52 odst. 1 a 2 stavebního zákona zve obec, pro kterou je územní plán pořizován, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce na veřejné projednání Návrhu změny č. 3 územního plánu Černošice pořizované zkráceným postupem, které se bude konat

ve středu 17. 2. 2021 od 18.00 hodin v Hale Věry Čáslavské, Pod školou 447,252 28 Černošice.

 Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

12.01.2021

o zahájení řízení o vydání změny
Z 3431/00
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, informuje o zahájení řízení o vydání změny Z 3431/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu uvedené změny.
Návrh Změny ÚP byl zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 16/10 ze dne 16. 4. 2020, kterým byl schválen návrh na pořízení této změny zkráceným postupem pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona.

 vyhláška

[PKR-KUSK] Částka Sbírky zákonů č. 07/2021

[PKR-KUSK] Částka Sbírky zákonů č. 07/2021

12.01.2021

12. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 

[PKR-KUSK] Přijaté usnesení vlády dne 11. ledna 2021, o přijetí krizového opatření

[PKR-KUSK] Přijaté usnesení vlády dne 11. ledna 2021, o přijetí krizového opatření

12.01.2021